Gustav Swartberg och Johanna Andreasdotter

Båda makarna dog i kolera år 1854, Johanna den 15 augusti och Gustav den 16 augusti. De begravdes den 18 augusti, efter att ha blivit obducerade av provinsialläkaren A. Montén.

Svartberg.JPG (46312 bytes)
Källa: Sundhetskollegium, Årsberättelser från provinsialläkare, SE/RA/420608/E 5 A/24 (1854-)

I sin årsberättelse för 1854 års skriver provinsialläkare Montén bl.a. följande:
2. Allmänt förekomna sjukdomar:
...
c. Sporadiska: ... hit lära äfven böra räknas de trenne fall af kolera, hvilka sistl. Augusti inträffade i grannskapet af Götheborg, hvarom rapport ingick d. 18 s.m. och af hvilka tvenne slutade dödligt. Dessa två dödsfall visa ytterligare, om det behöfdes, orimligheten af det hittills följda system, att auctoriteterna vid första dödsfall i kolera genast fordra Läkarns yttrande, huruvida sjukdomen vore af den rätta, epidemiskt Asiatiska sorten. Vid detta tillfälle visade nemligen både sjukdomsförlopp och obductionsfenomener, att koleran varit så Asiatisk som möjligt, men desföre blef det icke någon epidemi utaf. Eget nog var det också, att Götheborg detta år alldeles förskonades ifrån kolera, under det den hemsökte så ovanligt många orter i Sverige och andra länder, med hvilka communicationen aldrig var afbruten.
...
4. Embetsförrättningar på grund af auctoriteters förordnande:
b. Medicolegala ändamål m.m. ... d. 18 Aug. obd. af båtsmannen Svartberg och hans hustru, båda döda i kolera, om hvilka förrättningar behöriga protocoller och attester in duplo blifvit ofördröjligen till Konungens Befallningshafvande inlemnade.
...
Götheborg d. 10 Mars 1855 A. Montén, Prov.Läkare

Tillbaka till antavlan
Senast uppdaterad: 2006-01-21 av Karin Selldin ©