Backspegel

Knut Johansson, 52 år, jur kand, sjökapten och chef för skadesektionen i Allmänna Brand, har skrivit månadens personliga tillbakablick.

15.4. Vi går och "håller tummar" för de tre austronaterna, som kämpar för att ta sig tillbaka till jorden i sin havererade månfarkost. Så snabbt ändrades uppvisningen i avancerad teknik till en förtvivlad kamp för att överleva. Man tänker på kommentatorerna i massmedierna som i lördags talade blaserat om en "rutinflygning", och konstaterar än en gång det bedrägliga i den tes, som vi försäkringsfolk ofta hör "det har gått bra så länge, så det går säkert bra i fortsättningen också".

17.4. Äntligen har vi denna kalla och trista "vår" fått ett par solskensdagar med ordentlig dagsmeja och strax tycks tillvaron ljusare. Men nattkylan håller i och Vättern ligger istäckt så långt jag kan se från kontorsfönstret, även om snötäcket börjar visa allt större mörka fläckar.

24.4. Åter på kontoret efter en sammanträdesvecka i Stockholm med nämndsammanträden och årsmöten. Skönt för landsortsbon när sammanträdena någon gång kommer i direkt anslutning till varandra. Då kan det faktiskt bli en eller annan vecka som blir stockholmsresefri. Nu är det i alla fall vår på allvar. Snön är praktiskt taget borta och Vättern ser ut att gå upp när som helst.

27.4. Har just läst igenom Huvudavtalet mellan Norske forbrukerrådet och Norske forsikringsselskapers forbund om samarbete i försäkringsfrågor. Samarbetet får en mycket intressant uppläggning med dels ett allmänt kontor - "Forbrukernes forsikringskontor" dels en skadenämnd "Forsikringsskadenevnden". Skadenämnden synes få en arbetsuppgift och ett arbetssätt som i väsentliga delar överensstämmer med Skadeförsäkringens villkorsnämnd hos oss. Den stora skillnaden ligger i sättet för utseendet av ledamöter. Forsikringsskadenevnden får fem ledamöter, två utsedda av Forbrukerrådet och två utsedda av Norske forsikringsselskapers forbund samt en ordförande som utses gemensamt. Det ska vidare finnas suppleanter utsedda på enahanda sätt och nämnden ska dessutom kunna kompletteras med experter i mån av behov.
  "Forbrukernes forsikringskontor" har vi inte någon motsvarighet till. Kontoret ska ge råd och vägledning åt den enskilde försäkringskonsumenten i skadeärenden. Det ska vidare ta emot och värdera förslag från allmänheten angående försäkringsformer och -villkor. Kontoret ska ge impulser till "Forbrukerrådets villkorsutvalg" då reformer anses påkallade och detta i sin tur ska då ta kontakt direkt med bolag och/eller organisation som berörs av reformen. Det torde vara allt skäl för oss att noga följa utvecklingen av det norska samarbetet mellan konsumenter och försäkringsbolag innan vi skaffar oss en alltför vildvuxen flora av prövningsnämnder och "klagomurar". Jag har en bestämd känsla av att vi med raska steg är på väg in i djungeln.

2.5. Helgen passerade med traditionell kyla och disigt väder. Valborgsmässobålen ger sin symboliska värme och vårtalare från olika ideella rörelser talar lyriskt om vår och pånyttfödelse.
  Mot bakgrund av de samtidiga nyheterna om alltmer ökad aktivitet på krigsskådeplatserna i östasien och mellanöstern framstår idealitetens och den goda viljans maktlöshet i en allt hårdare tillvaro nästan patetisk.

12.5. Läser i Svensk sjöfarts tidning en kommentar till den livliga debatten om stora tankbåtar i Östersjön, föranledd av de finska 115 000-tonnarna Enskeri och Tiiskeri. Det är tydligen alltid så att det nya och okända förskräcker. Tidningen berättar att 1819 när ångfartyget "Caledonia" sattes i trafik mellan Malmö och Köpenhamn så fick det "farliga och rykande fartyget med eld ombord" av säkerhetsskäl ej gå till kaj i Malmö utan passagerarna överfördes med roddbåtar på redden. I dag ler vi åt den dåtida rädslan men vi ska vara glada för att uppmärksamhet riktas mot miljö- och andra faror. Men sedan gäller det att utan prestige- eller andra ovidkommande synpunkter låta praktisk och teoretisk expertis lämna adekvata och realistiska förslag till lösningar och samverka för att dessa genomförs.

13.5. 1 dag presenterade teve i ett "långfokus" en del av innehållet i låginkomstutredningens väntade betänkande. De lämnade upplysningarna var i långa stycken besvärande för vår vanligen accepterade bild av välfärdssamhället. Att t ex 30 procent av hyresgästerna i ett nybyggt bostadsområde måste ha socialhjälp får ju en alldeles speciell relief när man en timma tidigare i "rapport" fått vara med på den presskonferens där Saco lagt fram sin utredning som uppges visa att genomsnittsakademikem måste ha ett lönelyft på mer än 25 procent för att få "samma standardsteging som övriga löntagare fått". Men man tycks i alla fall ha funnit ett användbart "skalkeskjul" när det gäller låginkomstfamiljernas problem - bristen på daghem, förskolor och fritidshem, Men vad skulle egentligen hända om denna brist vore borta i morgon dag. Skulle inte den samlade effekten av kravet på ökade familjeinkomster, det nya skatteförslaget och propagandan mot hemmafruar i största allmänhet medföra att vi skulle få en faktisk arbetslöshet som vi ej sett maken till sedan början på 30-talet. Och vilka insatser skulle väl behövas beträffande vidareutbildning och omskolning.

14.5. Och så slipper vi tydligen den hotande bankstrejken även om det hörs hotfullt mummel i kön. Än en gång får vi läsa hur "Jarlen" räddat arbetsfreden. Är det månne hädiskt att undra hur mycket som är förlikningstrolleri och hur mycket som är avancerad uppvisning i konsten att trampa nära linjen utan att trampa över.

  19.5.70
     Knut JohansonTillbaka till Knuts antavla
Senast uppdaterad: 2010-01-04 av Karin Selldin ©